Samorząd Studencki WP


Samorząd Studencki Wszechnicy Polskiej znajduje swą siedzibę na uczelni Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, która znajduje się na pl. Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) na piętrze 8 i 10 oraz na ul Karmelickiej 10.

Samorząd Studentów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej jest łącznikiem między studentami i władzami szkoły.

Do głównych zadań Samorządu należy:

  • kreowanie życia studenckiego w uczelni przez organizowanie imprez okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią, np.: Otrzęsiny dla studentów I roku, Andrzejki, Ostatki itp.,
  • opiniowanie projektów dotyczących dydaktyki i organizacji uczelni; przedstawiciele Samorządu Studentów uczestniczą w posiedzeniach Senatu, w pracach Komisji Stypendialnych i Komisji Dyscyplinarnych w Uczelni,
  • udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej, stowarzyszenie uczelni niepaństwowych MONSSUN i innych organizacji studenckich,
  • współpraca z samorządami innych uczelni w zakresie wymiany myśli i doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw,
  • udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym,
  • współpraca z pismem „Wszechnica Polska”.