Samorząd Studentów ASP


Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zwany dalej Samorządem to ogół studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zwanej dalej Uczelnią.

Do zadań Samorządu należy:
1. obrona praw studentów;
2. zabieganie o godziwe warunki studiowania i życia studenckiego;
3. reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni
4. współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności akademickiej
w przypadkach przewidzianych w Ustawie i Statucie Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie;
5. przedstawianie opinii środowiska studenckiego Uczelni
6. współdecydowanie o podziale funduszu pomocy materialnej dla studentów;
7. opieka nad studencką działalnością kulturalną, naukową, sportową.