Samorząd Studentów AT


Samorząd Studentów Akademii Teatralnej to inaczej wszyscy studenci naszej uczelni. Misją Samorządu Studentów AT jest reprezentowanie studentów wobec Akademii i poza nią, wspieranie ich inicjatyw (naukowe, artystyczne i wszelkie inne) oraz obrona ich praw. Samorząd to jednak przede wszystkim ludzie, którzy realizują swoje pasje i pragną działać!

Kim jesteśmy?
Samorząd Studentów Akademii Teatralnej to inaczej wszyscy studenci naszej uczelni. Aby mógł sprawnie funkcjonować, studenci wybierają spośród siebie swoich przedstawicieli: przewodniczącego (Wydział Sztuki Lalkarskiej – również przewodniczącego wydziału zamiejscowego), starostów, senatorów i członków rad wydziałów. Studenci są również obecni w komisjach stypendialnych i komisjach dyscyplinarnych oraz mają swoich elektorów w wyborach na dziekanów i na rektora.

Zadania Samorządu:

  • obrona praw studentów,
  • popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych inicjatyw studenckich,
  • ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się,
  • uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Akademii w zakresie i na zasadach określonych Ustawą i Statutem Akademii Teatralnej oraz innymi przepisami,
  • współdecydowanie z władzami Akademii w sprawach socjalno-bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz opiniowanie kwot opłat wnoszonych przez studentów w toku studiów,
    opiniowanie projektów decyzji organów Akademii,
  • wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Akademii,
  • wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi.

Masz pomysły i chęć do działania? Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Akademii? A może po prostu pragniesz pomóc Samorządowi w wypełnianiu jego obowiązków? Dołącz do nas!

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, uwagi i propozycje. Również od Ciebie zależy to, jak wygląda nasza działalność :)